Luxury Apartments in Eilat

תחושות אי אפשר לתאר במילים

תנאי שימוש

עודכן לאחרונה: יוני 2021

 ברוכים הבאים לאתר האינטרנט (“האתר“) של ווייט-בלו בע”מ (“החברה” או “אנחנו“). השימוש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים המוצעים דרכו, כפוף לתנאים אלה (“תנאי השימוש“),ולהוראות נוספות של החברה כמצוין באתר. החברה מכבדת את פרטיות משתמשי האתר, ורואה ערך רב בשמירה על פרטיות ובטחון המידע של המשתמשים.

האתר מספק מידע בקשר לפעילות החברה ולהשכרת הדירות במסגרת כך, וכן מציג את פרטי הקשר והערוצים השונים באמצעותם ניתן לפנות לחברה.

השימוש בלשון זכר הינו לנוחות בלבד, האמור בתנאי השימוש חל על כל המינים.

אתה יכול לפנות לחברה בכל אחד מאמצעי הקשר המפורסמים באתר ובמערכת ההזמנות, וכן באמצעות פניה ישירה למייל: Tzahi.rbnb@gmail.com

תנאים אלה מגדירים את היחסים בין החברה וכל מי מטעמה, לבין כל משתמש באתר או מזמין דירות נופש (בהתאמה "משתמש", "אתה" ו/או "מזמין“) אשר עושה שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים על ידי החברה באתר, לרבות במערכת ההזמנות של החברה (כמוגדר מטה) – (“השירותים"). אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים הקיימים באתר לכל מטרה שהיא.

מערכת ההזמנות והזמנת דירה

 1. האתר מציע למשתמשים שירותים באמצעות מערכת הזמנות ייעודית המאפשרת ביצוע הזמנות לדירות נופש שונות ("הדירה") ורכישת שירותים דרך האתר והמערכות המקושרות אליו ("מערכת ההזמנות"). מזמין אשר מעוניין לבצע הזמנה יכול לקבל באתר מידע אודות הדירות המוצעות, תאריכים בהם הדירה פנויה, מחיר ההשכרה, מתקני מקום האירוח, תמונות ועוד, ובהמשך לכך לבצע הזמנה אונליין באמצעות מערכת ההזמנות.
 2. מוצהר בזאת כי התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד, וכי אין בתמונות משום התחייבות מצד החברה לגבי איזה מהמפרטים ו/או התכולה של הדירות, אשר יהיו אך ורק בהתאם למפורט בכתב באתר.
 3. ביצוע ההזמנה דרך מערכת ההזמנות מותנה בהזנת פרטיו האישיים של המזמין לרבות שם, מס' תעודת זהות, מספר דרכון, תאריך לידה ומס' כרטיס אשראי.
 4. החברה ו/או מי ממפעילי האתר או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המזמין בעת ביצוע הזמנה במערכת ההזמנות, לרבות טעות בפרטים המוקלדים, בבחירת הדירה, תאריך, מספר מיטות וכל שירות אחר שיוזמן על ידי המזמין דרך האתר, ו/או באחריות כלשהי במישורין או בעקיפין למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת ההזמנות ו/או לכל בעיה טכנית או בעיה אחרת המונעת מהמזמין להזמין שירותי באמצעות האתר.
 5. המזמין מצהיר בכך כי הפרטים שהוא מזין בעת ביצוע הזמנה (לרבות לעניין זהות המזמין) הינם נכונים ומדויקים, וכי הוא יודע ומבין כי הזנת פרטי הזמנה כוזבים (לרבות זהות המזמין) הינה עבירה פלילית ובמידה והוא מזין פרטים כוזבים הוא עלול להיות חשוף לצעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם, לחברה ו/או לאתר ו/או למפעיליו ו/או מי מטעמם.
 6. המזמין יודע ומכיר כי מערכת ההזמנות מסופקת לחברה באמצעות אפליקציה ומערכת צד ג', ואינה בשליטה מלאה של החברה. ועל כן השימוש במערכת ההזמנות ו/או האפליקציה הנלוות לה, יהיו כפופות גם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של החברה המספקת את שירותי המערכת ו/או האפליקציה, והכל כפי המפורט במערכת ו/או באפליקציה בעת ביצוע הזמנה.

תנאים והגבלות

 • מספר הדירות מוגבל וביצוע הזמנת דירה הינו על בסיס מקום פנוי בלבד.
 • החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לקבל ו/או לא לקבל כל הזמנה, וכן למנוע ממזמין ו/או משתמש כזה או אחר את השימוש בשירותי החברה, הדירות של החברה האתר ו/או מערכת ההזמנות, וזאת בכפוף להוראות כל דין.
 • כל המחירים באתר בעברית הינם בשקלים חדשים. על המחיר יתווסף מע"מ כדין בהתאם למפורט בהליך ההזמנה.
 • למזמינים בעלי אזרחות זרה (שאינם מחזיקים גם באזרחות ישראלי) תתאפשר הזמנת דירה דרך האתר בדולרים על-פי המחירים המפורסמים באתר באנגלית ובהתאם לשער ההמרה שיוצג בפני המזמין וייקבע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. במקרים אלו, החיוב במע"מ יהיה בהתאם לכל דין.
 • החברה רשאית בכל עת לשנות את תנאי קבלת הדירות ומחירי הלינה, והדבר יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובלבד שעל כל הזמנה שבוצעה ואושרה יישמרו התנאים המסחריים ותנאי האירוח שסוכמו מול המזמין באותה הזמנה.
 • שהות המזמין בדירה תחל ביום ההגעה לפי ההזמנה בשעה 15:00 ועד השעה 11:00 ביום העזיבה (פינוי החדר לכל המאוחר עד 11:00 ביום העזיבה). הגעה ו/או עזיבה לפני/אחרי השעות כאמור לעיל, כפופה לאישור מראש של החברה ועלולה להיות כרוכה בתשלום נוסף.
 • הזמנת דירה דרך מערכת ההזמנות באתר תתאפשר אך ורק למבוגרים מעל גיל 18. אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18, תתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 24 בלבד.
 • מובהר כי המשתמש הינו משתמש פרטי בלבד המעוניין להזמין דירה ו/או להזמין שירות מהאתר לצורכי שימוש פרטי ולא על מנת למכור את ההזמנה המוצעת ו/או השירותים המוצעים תחת ההזמנה הלאה . שימוש באתר שלא באופן פרטי, יזכה את החברה לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי כל דין, לרבות אך לא רק, ביטול של ההזמנה ומתן האפשרות למזמינים אחרים לבצע הזמנה לאותם תאריכים. בכל מקרה החברה לא תהיה חייבת לקיים כל התחייבות לאירוח ו/או איזה הסכם בנוגע למכירת הזכות לשהות בדירה, אלא מול המזמין עצמו, והמזמין יישא באופן בלעדי באחריות לכל צד ג' לו ייגרם נזק בשל מכירה כאמור.
 • המזמין מתחייב כי הוא ו/או השוהים בדירה מטעמו ו/או לפי הרשאתו במועדי ההזמנה, יעשו בדירה ובמתקניה שימוש סביר ומקובל בלבד תוך שמירה והקפדה על תקינות הדירה ותכולתה. המזמין יישא באחריות המלאה לכל נזק שייגרם לדירה ולתכולתה בשל פעולה שלו ו/או של השוהים מטעמו, למעט בלאי הנובע משימוש סביר ורגיל. 
 • השימוש בדירה אסור למסיבות ו/או אירוח ו/או מתן כל שירות בתשלום ו/או כל מטרה אחרת שאינה שהייה רגילה כמקובל, לינה ונופש בדירה. כל שימוש אחר בדירה מחייב קבלת אישור החברה מראש ובכתב.
 • המזמין יהיה אחראי באופן בלעדי לכל נזק שייגרם לכל צד ג', לרבות דיירים בדירות ובתים סמוכים, בשל שימוש בלתי סביר ובניגוד להוראות תנאי שימוש אלו של המזמין ו/או מי מטעמו בדירה.
 • אין לעשן בתחומי הדירה מלבד במקומות המותרים לכך (מרפסת הדירה ו/או החצר).
 • אין להוציא ציוד מהדירה.
 • אין להכניס בעלי חיים לדירה.
 • השימוש בג'קוזי ו/או בבריכה בתחומי הדירה, הינו באחריות בלעדית ומלאה של המזמין. בין היתר, ילדים חייבים בליווי והשגחה רציפה של מבוגר בעת השימוש בבריכה.
 • המזמין מאשר כי במקרה של נזק כלשהוא, שנגרם על ידו או מי מטעמו, יחויב כרטיס האשראי שניתן בעת מעמד ההזמנה במלוא עלות הנזק, ללא צורך באישור בעל הכרטיס.
 • בין היתר, החברה פועלת בכפוף להנחיות משרד הבריאות ומשרדי הממשלה השונים בכל הקשור להתפרצות מגיפת הקורונה, כפי שיהיו מעת לעת. בהתאם, ייתכן כי ההזמנה והשימוש בדירות יוגבלו כך שתותר כניסת מחוסנים או מחלימים בעלי תעודה בלבד, וכן קטינים מתחת לגיל 16 אשר יציגו במעמד הצ'ק אין תוצאת בדיקה שבוצעה ב-72 השעות שקדמו להגעתם, והכל בהתאם להוראות שיהיו באותו מועד. במקרה של סגר / חולה מאומת / חובת בידוד, ניתן לבטל את החדר של בעל האישור ללא חיוב דמי ביטול, בכפוף להעברת מסמכים מתאימים המוכיחים זאת לחברה.

מדיניות ביטולים

 • במקרה של ביטול הזמנה שבוצעה באתר ו/או במערכת ההזמנות בהתאם להוראות סעיף 14ה(א) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") (עסקת מכר מרחוק) המזמין יהיה זכאי להחזר כספי בהתאם להוראות סעיף 14ה(א) 1 לחוק הגנת הצרכן.
 • ככל שתתקבל בקשה לביטול הזמנה שלא בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, בעונה רגילה שאינה "תקופה מיוחדת" כהגדרתה להלן, יחויב המזמין בדמי ביטול כמפורט להלן ולפי הגבוה:
  • ביטול של הזמנה  בתוך 7 הימים הקודמים למועד ההגעה לדירה – יחויב המזמין ב- 25% מערך ההזמנה הכולל.
  • ביטול של ההזמנה בתוך 48 שעות הקודמות למועד ההגעה לדירה – יחויב המזמין ב- 50% מערך ההזמנה הכולל.
  • ביטול של הזמנה ביום ההגעה לדירה ו/או אי הגעה ללא הודעת ביטול – יחויב המזמין במלוא (100%) ערך ההזמנה הכולל.
 • ככל שתתקבל בקשה לביטול הזמנה שלא בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, ביחס להזמנה שהיא ב"תקופה מיוחדת" – בין החודשים אפריל-אוקטובר (כולל) ובחגי ישראל, יחויב המזמין בדמי ביטול כמפורט להלן ולפי הגבוה:
  • ביטול הזמנה ב-14 (ארבעה עשר) הימים טרם מועד ההגעה לדירה – יחויב המזמין בסך של 50% מערך ההזמנה הכולל.
  • ביטול ההזמנה ביום ההגעה לדירה או אי הגעה ללא הודעה מוקדמת – יחויב המזמין בסך 100% מערך ההזמנה הכולל.

קניין רוחני של החברה

 • כל מידע ו/או תוכן ו/או תמונות ו/או קטעי וידאו המופיעים באתר, לרבות טקסטים, תמונות, גרפיקה, עיצוב, סימני מסחר, סימני לוגו, וכיוצ”ב, לרבות עריכתם ואופן הצגתם באתר, וכן כל תמונה ו/או מידע ו/או תיאור הקשורים לדירה, הנם בבעלותה הבלעדית של החברה.
 • הנך מתחייב שלא להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, להציג בפומבי, לעבד, לבצע הנדסה הפוכה, ליצור יצירות נגזרות, למכור, להשכיר, להפיץ, לשדר, להדפיס, לשנות או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר, התכנים והשירותים המצויים בו, או להפר בכל צורה אחרת את זכויותיה של החברה, לרבות זכויות הקניין הרוחני של החברה באתר ובתכנים המופיעים בו.

שימושים אסורים באתר ובמערכת ההזמנות

 • הנך מתחייב בזאת לעשות שימוש הוגן וסביר באתר ובשירותים המוצעים בו ולא לבצע כל שימוש הפוגע באתר, בחברה ו/או במשתמשים אחרים ויכולתם לעשות שימוש באתר או בשירותים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הינך מתחייב שלא לעשות ולא לסייע לאחרים לעשות את הדברים הבאים:
  • לשלוח כל סוג של קוד מחשב או וירוס המתוכנן להרוס, להפריע, לחבל או להגביל את השימוש באתר ו/או בשירותים.
  • להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
  • לפגוע בכל דרך שהיא בזכויות צד שלישי, לרבות פגיעה בפרטיות, בזכויות קניין רוחני או כל זכות אחרת.
  • לבצע הזמנה כוזבת ו/או הכוללת פרטים שאינם נכונים ו/או מתייחסים לאדם אחר ללא רשותו.
  • להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם לרבות תכנים מסחריים או פרסומיים.

הגבלת אחריות

 • השימוש באתר ו/או השירותים, וכל פעילות אחרת באתר ו/או בשירותים הינם באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש. השימוש באתר ו/או בשירותים והתכנים המוגשים למשתמשים דרך האתר ניתנים כמו שהם (As is) וללא אחריות מכל סוג שהוא. כל שימוש באתר ו/או בשירותים או הסתמכות על התכנים או השירותים, ככל שישנם, המוצעים באתר, הינה באחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.
 • החברה לא תהא אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל נזק, הפסד, או פגיעה מכל סוג בקשר עם האתר ו/או התכנים המופיעים באתר ו/או השירותים השונים המוצעים באתר, לרבות בקשר עם מידע ושירותים המוצעים לך באמצעות מערכת ההזמנות, או בקשר עם כל פעולה שנעשתה על ידך בעקבות או בקשר עם האתר. בין היתר, החברה לא תהא אחראית כלפיך עקב נזקים הנובעים מהפרעות, הפסקות, נפילות, תקלות או כשלים באתר ו/או בשירותים.

אבטחת מידע ושמירה על פרטיות

 • המשתמש המעוניין לבצע הזמנה באתר ו/או לקבל מידע מהחברה יידרש להשלים את כלל הפרטים הנדרשים באתר וזאת לצורך השימוש באתר, יצירת קשר עם החברה וביצוע הזמנה במערכת ההזמנות. אין חובה למסור פרטים אלו לחברה, וכל מסירת מידע נעשית לפי שיקול דעתו הבלעדי של מוסר המידע. עם זאת, ללא מסירת פרטים נדרשים, לא תמיד נוכל לספק לך את השירותים המבוקשים. למשל, ללא קבלת מועדי הגעה, שם ופרטי אמצעי תשלום, לא תוכל לבצע הזמנה במערכת ההזמנות.
 • המזמין מצהיר כי הוא מודע לכך שעם הזנת פרטי הרכישה במערכת ההזמנות, הוא ייכלל במאגר המידע של החברה ופרטיו יישמרו במערכות החברה וישמשו את החברה לצורך הטיפול בהזמנה ומימושה על כל הכרוך בכך, שמירה על האינטרסים הלגיטימיים והחוקיים של החברה וכן לצורך מילוי כל חובה חוקית. בנוסף, ובין היתר, החברה תהא רשאית להשתמש בפרטי ההזמנה והמזמין לצורך שיפור השירותים המוצעים למשתמשים באתר, וכן ליצירת קשר עם המזמין באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני וכן כל אמצעי תקשורת אחר לפי העדפתו האישית ובהתאם למגבלות הקבועות בדין.
 • החברה לא  תעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לאף גורם אחר, למעט אם הדבר נדרש לפי דין, או במסגרת השימוש בספקי ושירותי צד ג', כדוגמת ספקי מחשוב, איחסון, סליקה וכיוצ"ב.
 • למרות האמור לעיל החברה רשאית להעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או עלולים לפגוע בדירה, בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי, וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
 • עוד יובהר כי בדומה למערכות ואתרים אחרים, האתר והחברה יהיו רשאים לעשות שימוש במסגרת הפעלת האתר בטכנולוגיות לצרכים שיווקיים ואיסוף מידע אוטומטי ובהן קוקיז (Cookies), Web beacons, Pixels וטכנולוגיות דומות (להלן יחדיו: "קוקיז"). השימוש בקוקיז נעשה בהתאם להוראות הדין ולצורך השיווק של החברה, התאמת הפרסומות וההצעות באתר, וכל שימוש אחר המותר לחברה לפי דין. אתה יכול תמיד להימנע מהשימוש בקוקיז על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלך ו/או מחיקת היסטוריית הגלישה שלך. עם זאת, ככל ואתה לא עושה כן, עליך לדעת כי במסגרת השימוש בקוקיז, פרטי הגלישה והשימוש שלך באתר ובמערכת ההזמנות מועברים לידי צדדים שלישיים המפעילים טכנולוגיות אלו, ואותם צדדים עלולים לעשות שימוש במידע שלך לרבות בדרך של צירופו למידע אחר הנאסף על ידם באתרים ו/או מערכות אחרות, בהתאם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים.
 • ככלל המידע המאוחסן על ידינו ביחס לכל משתמש יישמר לתקופה בלתי מוגבלת ובהתאם לדרישות הדין.  במסגרת כך ייתכן כי נשמור את המידע, כולו או חלקו, לתקופות שונות ו/או ארוכות לצורך הגנה על האינטרסים הלגיטימיים של החברה, לרבות התגוננות מפני כל תביעה עתידית שלך או של כל צד ג'.
 • על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע השמור במאגר מידע ומתייחס אליו. זכות זו כמובן עומדת גם לך. אם תעיין במידע השמור אצלנו אודותיך ותמצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות אלינו בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. בנוסף, וככל שהמידע מתייחס אך ורק לשירותי דיוור ישיר אליך (כהגדרתם בחוק), אתה רשאי לדרוש מאתנו כי נמחק את פרטי הקשר שלך ממאגר המידע שלנו. במקרה זה אנו נמחק את פרטי המידע המשמשים לצורך שליחת הצעות מסחריות אליך, אולם ייתכן ופרטי מידע אחרים אודותיך יוסיפו להישמר במערכותינו ובמאגר המידע בהתאם להוראות הדין. פניות מעין אלו ניתן להפנות אלינו באמצעות פרטי הקשר המפורטים בתחילתה של מדיניות זו. אנו נגיב ונשיב על פנייתך בהקדם. ככל שנסרב לבקשתך, אתה רשאי כמובן לפנות לבית משפט השלום בהתאם לקבוע בהוראות הדין ולבקש כי יורה לנו לפעול כבקשתך.
 • אנו מחויבים לאבטחת ושמירת המידע שלך, ועושים שימוש באמצעי אבטחה מקובלים ומתאימים העומדים בדרישות הדין על מנת לשמור ולהגן על שלמות וסודיות המידע הנאסף באתר והנשמר במערכות החבה ובמערכת ההזמנות. עם זאת, ובדומה לכל מערכת אחרת, החברה אינה יכולה להבטיח בצורה מלאה ומוחלטת את בטיחות האתר ומערכת ההזמנות, ועל כן החברה אינה מתחייבת שמאגרי המידע שלה יהיו חסינים בצורה מוחלטת מפני כל חדירה ו/או גישה בלתי מורשית.

שונות

 • החברה רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי תנאי הסכם זה, או חלק מהן.
 • השימוש באתר ובשירותים והוראות תנאי השימוש כפופים לדיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע אליהם הינו בבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו.
 • תנאי השימוש עשויים להתעדכן מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא הודעה מראש. כמו כן, שמורה לחברה הזכות לשנות ולגרוע מן השירותים המוצעים באתר, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם, ללא הודעה מראש. אנו ממליצים לשוב ולבקר דף זה מפעם לפעם על מנת להתעדכן בשינויים השונים.
 • במידה ויקבע שחלק כלשהו מתנאים אלו אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי ההסכם יישארו בתוקפם ככתבם וכלשונם.
 • החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, או שיש לך חשש הנוגע לשימוש במערכת ההזמנות, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה [Tzahi.rbnb@gmail.com] .

Contact us

אם כבר חופשה באילת אז רק ככה.

כתובתנו

שכונת שחמון היוקרתית באילת

התקשרו

צחי - 050-7000303

שלחו מייל

tzahi.rbnb@gmail.com